Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Με 13 θέματα συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη (ακόμη) το Δημοτικό συμβούλιο Λευκάδας την Τετάρτη 13 Απριλίου

         Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις  του άρθρου 67 του Ν. 4830/21, την υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18959/01.04.2022 (ΦΕΚ 1547/02-04-2022 τεύχος Β’),  ΚΥΑ,  τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24.09.2021 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)   στις 13 Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  18:00   γιασυζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2022 &   2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022.

                                                    Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

                                                                       Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης πίνακα εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2023-2026 του Δήμου Λευκάδας.

                                                    Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση της υπ΄ αριθ. 3/2022 γνωμοδότησης Ε.Π.Ζ. που αφορά σε αναγνώριση της οδού που συνδέει τον οικισμό Φρυνίου με την εκτός σχεδίου περιοχή Άγιος Ιωάννης Αντζούσης, ως προϋφιστάμενη του 1923.  

                                                   Εισηγητής: Ευτύχιος  Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Συζήτηση για το Τουριστικό Περίπτερο στην περιοχή Κάστρο Λευκάδας.            

                                                        Εισηγητής: Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 5ο: Ενημέρωση – συζήτηση για την λειτουργία του Ραδιοφωνικού Σταθμού Καρυάς 96.7 fm.

                                                   Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

                                                                      Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων του Δήμου Λευκάδας.

                                                   Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή εκτίμησης των προς αγορά ακινήτων, για το έτος 2022.

                                                   Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. περί μίσθωσης ακινήτων στην κοιν. Νυδριού  Δ.Ε. Ελλομένου  για χρήση τους ως χώροι στάθμευσης  αυτοκινήτων.

                                                   Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για  παράταση μίσθωσης καντινών στην κοινότητα Αθανίου ΔΕ Απολλωνίων σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 37 του ν. 4807/21. 

                                                   Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (άρθρο 50 του ν. 1566/85) για την  διετία 2022-2023.

                                                  Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο:  Απόφαση Δ.Σ  για  διαγραφή  νηπίων  από  τον Παιδικό  Σταθμό  Καρυάς και τον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας,

 την περίοδο 2021-2022.

                                                               Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο:  Απόφαση Δ.Σ  για καθορισμό  χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.    

                                                                       Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο:  Απόφαση Δ.Σ  για  έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2022.

                                                               Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                              ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

Most Popular