Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου, 2022
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  αρχείο λήψης    Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10 και την υπ΄αριθ. 7079/25.02.15 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 12  Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των   παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1: Απόφαση Δ.Σ.   για  την απόσυρση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης της πράξης «Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή μονάδας Προεπεξεργασίας απορριμμάτων και κομποστοποίησης Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5002806.

Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Αμαλία Φραγκούλη, Πρ/νη Αυτοτελούς Τμήμ.

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

ΘΕΜΑ 2: Απόφαση Δ.Σ.   για  υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 ««ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)»  στο ΕΣΠΑ 2014-2020 της πράξης- «Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή μονάδας Προεπεξεργασίας απορριμμάτων και κομποστοποίησης Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 6.912.015,51 €

Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Αμαλία Φραγκούλη, Πρ/νη Αυτοτελούς Τμήμ.

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

 Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και για τα δύο ανωτέρω θέματα επειδή:

 Είναι κατεπείγουσα ανάγκη η χρηματοδότηση και η κατασκευή της ΜΟΠΑΚ και η ένταξή της σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Μετά από  συνεννόηση με  υπηρεσιακούς παράγοντες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Υποδομών, Μεταφορών, Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης,  μας γνωστοποιήθηκε ότι επίκειται  άμεσα η έκδοση νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη της πράξης «Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή μονάδας Προεπεξεργασίας απορριμμάτων και κομποστοποίησης Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 6.912.015,51 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 ««ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)»  στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προϋπόθεση για την υποβολή νέας πρότασης  ένταξης είναι η λήψη αποφάσεων του Δημοτ. Συμβουλίου για απόσυρση της προηγούμενης πρότασης ένταξης της πράξης «Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή μονάδας Προεπεξεργασίας απορριμμάτων και Κομποστοποίησης Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5002806 και η έγκριση υποβολής  επικαιροποιημένης πρότασης στη νέα   πρόσκληση.

  Η οποιαδήποτε χρονική καθυστέρηση θα είναι σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου μας.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Most Popular