Υποχρεωτική η προμήθεια εφοδίων των μελών απο το κατάστημα του ΤΑΟΛ

0
189

Σας γνωρίζομε ότι και   με το νέο νόμο με αρ. 4673/2020  <<περί Αγροτικών Συν/σμών >> ,τα μέλη του Συν/σμού  έχουν υποχρέωση να προμηθεύονται τα εφόδια τους  από το Συν/σμό».

Ο Συν/σμός προκειμένου να υλοποιήσει την παραπάνω απαίτηση του νόμου  διαθέτει σε όλα τα μέλη του την «ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ», όπως σας έχει γίνει γνωστό παλαιότερα.

Παρακαλούνται τα μέλη που δεν έχουν παραλάβει τη κάρτα μέλους να παραλάβουν αυτή από τα γραφεία του Συν/σμού, Γολέμη 5-7 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Ν. 4673/2020 , άρθρο 7 περίπτωση 4    και το άρθρο  8 ,περίπτωση στ.,παρ. 1, τα μέλη που δεν προμηθεύονται τα εφόδια τους  από το Συν/σμό για χρονική περίοδο η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) συνεχόμενων διαχειριστικών χρήσεων διαγράφονται υποχρεωτικά.

                                                                                                              ΜΕ ΤΙΜΗ

                                                                                                    Α.Ο.Ε.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                                                               «ΤΑΟΛ»

                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                          ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣ