Υπεγράφη σύμβαση ενοικίασης 22ετούς διάρκειας του τουριστικού περιπτέρου «Πλαζ Κάστρο» Λευκάδας

0
3765

 

Υπεγράφη σύμβαση ενοικίασης του Τουριστικού Περιπτέρου «ΠΛΑΖ ΚΑΣΤΡΟ» μεταξύ της εταιρείας   «ΠΑΠΠΑΣ ΟΙΛ Α.Ε.»  και  του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα αναφέρει ότι είναι ευχή όλων να ευοδωθεί η προσπάθεια να αναβιώσει το «Κάστρο» και δίνει τον λόγο στο µέλος του ∆.Σ. κ. Ε. Χαλικιά, ο οποίος ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής δηµοπρασίας για την παραχώρηση του τουριστικού περιπτέρου.

Ο κ. Χαλικιάς ενηµερώνει το ∆.Σ. ότι στον πλειοδοτικό διαγωνισµό κατατέθηκαν δύο προσφορές, από τις εταιρείες «notion ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και «ΠΑΠΠΑΣ ΟΙΛ Α.Ε.».

Οι υποβληθείσες προσφορές εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Επωνυµία διαγωνιζόµενου Προσφερόµενο µηνιαίο αντάλλαγµα

Ύψος προτεινόµενης εκπαίδευσης Άθροισµα προτεινόµενης επένδυσης και συνολικού ανταλλάγµατος

1 notion ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. € 4.010,00 € 1.505.000,00 € 2.563.640,00

2 ΠΑΠΠΑΣ ΟΙΛ Α.Ε. € 5.100,00 € 700.000,00 € 2.046.400,00

Συνεπώς ο διαγωνιζόµενος «notion ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» υπέβαλε την υψηλότερη συνολική προσφορά.

Διαβάστε την ανάρτηση στη Διαύγεια πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο Ω5ΛΥΟΡΛΠ-9ΡΖ