Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΥπεγράφη σύμβαση ενοικίασης 22ετούς διάρκειας του τουριστικού περιπτέρου «Πλαζ Κάστρο» Λευκάδας

Υπεγράφη σύμβαση ενοικίασης 22ετούς διάρκειας του τουριστικού περιπτέρου «Πλαζ Κάστρο» Λευκάδας

 

Υπεγράφη σύμβαση ενοικίασης του Τουριστικού Περιπτέρου “ΠΛΑΖ ΚΑΣΤΡΟ” μεταξύ της εταιρείας   «ΠΑΠΠΑΣ ΟΙΛ Α.Ε.»  και  του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα αναφέρει ότι είναι ευχή όλων να ευοδωθεί η προσπάθεια να αναβιώσει το «Κάστρο» και δίνει τον λόγο στο µέλος του ∆.Σ. κ. Ε. Χαλικιά, ο οποίος ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής δηµοπρασίας για την παραχώρηση του τουριστικού περιπτέρου.

Ο κ. Χαλικιάς ενηµερώνει το ∆.Σ. ότι στον πλειοδοτικό διαγωνισµό κατατέθηκαν δύο προσφορές, από τις εταιρείες «notion ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και «ΠΑΠΠΑΣ ΟΙΛ Α.Ε.».

Οι υποβληθείσες προσφορές εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Επωνυµία διαγωνιζόµενου Προσφερόµενο µηνιαίο αντάλλαγµα

Ύψος προτεινόµενης εκπαίδευσης Άθροισµα προτεινόµενης επένδυσης και συνολικού ανταλλάγµατος

1 notion ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. € 4.010,00 € 1.505.000,00 € 2.563.640,00

2 ΠΑΠΠΑΣ ΟΙΛ Α.Ε. € 5.100,00 € 700.000,00 € 2.046.400,00

Συνεπώς ο διαγωνιζόµενος «notion ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» υπέβαλε την υψηλότερη συνολική προσφορά.

Διαβάστε την ανάρτηση στη Διαύγεια πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο Ω5ΛΥΟΡΛΠ-9ΡΖ

Most Popular