Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΤην Τρίτη 5-10-2021 και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου...

Την Τρίτη 5-10-2021 και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την  Τρίτη 5-10-2021 και ώρα 12:00  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 58531/24.09.2021 (ΦΕΚ 4441/25.09.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24-9-21, εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της  από 03.07.2018 (αρ. εκθ. καταθ. 22/2018) έφεση του X. H.  κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του  Δήμου

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της  από 26/4/21 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ78/21) αγωγή των Α.Χ. & Κ.Χ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του  Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή πίστωσης ποσού 3.404.524,00 ευρώ σύμφωνα με την  υπ’ αρ. πρωτ. 3027/30-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ97Φ46ΜΤΛ6-046) απόφαση του ΥΠΕΣ που αφορά τη χρηματοδότηση με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας» στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

    Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε.  περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση  1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» αναδόχου ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για  επικαιροποίηση ως προς τις ισχύουσες διατάξεις, της υπ’ αρ. αποφ. 274/2019 του Δ.Σ., έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού: 220.500,00 Ευρώ

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής  του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το οδικό δίκτυο του Δήμου Λευκάδας λόγω των έντονων βροχοπτώσεων»   προϋπολογισμού   102.000,00 Ευρώ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών  οχημάτων Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με έγκριση της παραχώρησης χρήσης χωρίς αντάλλαγμα στην κοινωφελή δημοτική επιχείρηση Λευκάδας Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για τις ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 1582 οχήματος .

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Πρόεδρος Ο.Ε.- Δήμαρχος

 

 

 

                                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                             

                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                      ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                                   

               Τακτικά μέλη:                                                                                                                           

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

    

  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

Most Popular