Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2023
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ"Τα ΕΛΤΑ υλοποιούν πρόγραμμα μετασχηματισμού"....η απάντηση σε ερώτηση για το πρόβλημα του...

“Τα ΕΛΤΑ υλοποιούν πρόγραμμα μετασχηματισμού”….η απάντηση σε ερώτηση για το πρόβλημα του ταχυδρομείου στη Λευκάδα

 

 
«Παροχή στοιχείων για θέματα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου»

Απαντώντας στο με Α.Π.: 14564 ΕΞ 2021/18.05.2021 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 6597/17.05.2021 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ. Απόστολο Αβδελά και Κωνσταντίνο Χήτα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, είναι Φορέας Παροχής Καθολικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών σε όλη την χώρα και λειτουργούν ως Ανώνυμη Εταιρεία, σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσουν και υποστηρίζουν το Ταχυδρομικό Δίκτυο κατά τρόπο ώστε οι κανονιστικές υποχρεώσεις να εξασφαλίζονται με τον πιο αποτελεσματικό, σε κάθε περίπτωση τρόπο.

Τα ΕΛΤΑ υλοποιούν πρόγραμμα μετασχηματισμού το οποίο περιλαμβάνει δράσεις, που στοχεύουν στον οικονομικό εξορθολογισμό, τον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό, την εισαγωγή νέων ψηφιακών τεχνολογιών, την αναβάθμιση της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και την αναδιοργάνωση του δικτύου και της οργανωτικής δομής τους.

Ειδικότερα, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ παρακολουθούν πανελλαδικά τις δημογραφικές, κοινωνικές και διοικητικές αλλαγές που συντελούνται, αξιολογούν τα νέα δεδομένα και όπου απαιτείται, επαναπροσδιορίζουν και επανασχεδιάζουν τον τρόπο λειτουργίας του Ταχυδρομικού Δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει τα Ταχυδρομικά Καταστήματα, τα Ταχυδρομικά Πρακτορεία, τους Αγροτικούς Διανομείς κλπ, στοχεύοντας πάντα στη βέλτιστη Ταχυδρομική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Με δεδομένη τη μεγάλη πτώση του όγκου αλληλογραφίας και την αλλαγή της κανονιστικής υποχρέωσης, δημιουργείται η επιτακτική ανάγκη αναδιάρθρωσης του δικτύου και αλλαγή της συχνότητας διανομής κατάλληλα προσαρμοσμένη στις σημερινές συνθήκες. Οι αλλαγές στη λειτουργία καταστημάτων, γίνονται με την δέουσα προσοχή ώστε να μη διαταράσσεται η ομαλή εκτέλεση του ταχυδρομικού έργου συνολικά.

Ο ανασχεδιασμός των δρομολογίων διανομής πραγματοποιήθηκε με βάση την κανονιστική υποχρέωση διεκπεραίωσης των ταχυδρομικών αντικειμένων, όπως αυτή προκύπτει από την 29768 ΕΞ 2020 Υπουργική Απόφαση, τον όγκο των ταχυδρομικών αντικειμένων και τον πληθυσμό των εξυπηρετούμενων περιοχών και πραγματοποιείται με γνώμονα πάντοτε την αδιάλειπτη ταχυδρομική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Διεύθυνση Γραφείων                       Τηλέφωνο                      FAX                      e-mail                                website

Απελλού 1 101 88 ΑΘΗΝΑ                      2103353258                    2103353101         A.Rammou@elta-net.gr www.elta.gr

Α.Μ. Γ.Ε.ΜΗ 001092101000

 

Σε ότι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, η ταχυδρομική εξυπηρέτηση παρέχεται από τρία (3) Ταχυδρομικά Καταστήματα και δύο (2) Ταχυδρομικά Πρακτορεία. Στις εν λόγω Υπηρεσιακές Λειτουργίες εργάζονται συνολικά έντεκα (11) υπάλληλοι σε έργο συναλλαγής, διανομής και υποστήριξης.

Συγκεκριμένα για την πόλη της Λευκάδας, γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης των κατοίκων της. Σταθερές συνθήκες για την ποιοτική κατ’ οίκον διανομή της αλληλογραφίας, οι οποίες όμως δεν υφίστανται στην πόλη της Λευκάδας, δημιουργούνται με την ονοματοδοσία των οδών και την αρίθμηση των κτιρίων με κατάλληλη σήμανση στους οργανωμένους οικισμούς, αρμοδιότητες που ανήκουν αποκλειστικά στην οικεία Δημοτική Αρχή.

Σύμφωνα με την παρ. 8, άρθρο 6, ν. 4053/2012, «Περιοχές, όπου η οδαρίθμηση είναι ελλιπής ή χωρίς μοναδικές ονομασίες οδών και κατά συνέπεια δεν υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων, εξυπηρετούνται από προσήκουσες εγκαταστάσεις (γραμματοθυρίδες) που εγκαθίστανται με ευθύνη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού σε κατάλληλα προκαθορισμένα σημεία, σε συνεννόηση με τον Φορέα Παροχής Καθολικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Οι προσήκουσες εγκαταστάσεις, που εγκαθίστανται με δαπάνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιτρέπει τη χρησιμοποίηση αυτών από όλους τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Οι περιοχές εγκατάστασης των γραμματοθυρίδων εγκρίνονται από την Ε.Ε.Τ.Τ.».

Τα ΕΛΤΑ, σύμφωνα με τον Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή, ευθύνονται για απώλεια ή καταστροφή (ολική ή μερική) μόνο των αντικειμένων ειδικής διαχείρισης (συστημένα – δηλωμένης αξίας – με αντικαταβολή), για τα οποία τηρούνται από την Εταιρεία στοιχεία διαχείρισής τους.

Τέλος, σας διαβεβαιώνουμε ότι, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ, ως Φορέας Παροχής Καθολικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, παρακολουθούν το ταχυδρομικό δίκτυο της κάθε περιοχής, όπως άλλωστε γίνεται με όλες τις περιοχές της χώρας και μεριμνούν πάντοτε για την ικανοποίηση των ταχυδρομικών αναγκών της χώρας.

Κοινοποίηση :

e-αποστολή

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
α. Γραφείο κ. Υπουργού
sec@mindigital.gr

β. Γραφείο κ. Υφυπουργού

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

GEORGIOS                 Digitally signed by GEORGIOS

KONSTANTOPOULOS

KONSTANTOPOULOS Date: 2021.06.10 18:16:08 +03’00’

deputyministersec@mindigital.gr

a.zerva@mindiqital.qr

γ. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
ggtt@mindigital.gr

δ. Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων

gdepik@mindigital.gr

ε. Διεύθυνση Ταχυδρομείων

e.karytinou@mindigital.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Εσωτερική κοινοποίηση:

1.   Εντεταλμένο Σύμβουλο

2.   Νομική Σύμβουλο

3.   Γενικό Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Διεύθυνση Γ ραφείων
Τηλέφωνο
FAX
e-mail
website
2103353258
2103353101
A.Rammou@elta-net.gr www.elta.gr
Απελλού 1 101 88 ΑΘΗΝΑ

Α.Μ. Γ.Ε.ΜΗ 001092101000

 

4.            Διεύθυνση Διοίκησης και Οργάνωσης

 

website www.elta.gr

 

Διεύθυνση Γ ραφείων

 

Απελλού 1 101 88 ΑΘΗΝΑ

Α.Μ. Γ.Ε.ΜΗ 001092101000

 

Τηλέφωνο

 

2103353258

 

FAX                     e-mail

 

2103353101        A.Rammou@elta-net.gr

 

 

Most Popular