Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣφράγιση επιχείρησης πάρκινγκ στους Εγκρεμνούς

Σφράγιση επιχείρησης πάρκινγκ στους Εγκρεμνούς

Με απόφαση της Περιφερειάρχου Ιονίων Νήσων κ. Ρόδης Κράτσα

σύμφωνα με την οποία η σφράγιση του υπαίθριου σταθμού θα πραγματοποιηθεί μετά από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης σφράγισης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ. αριθμ. Οικ. 20612/1759/2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

  3. Ο εκμεταλλευτής του παραπάνω υπαίθριου σταθμού στον οποίο
κοινοποιείται η παρούσα απόφαση είναι υποχρεωμένος:
α) Εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο από τη κοινοποίηση της
απόφασης να απομακρύνει αντικείμενα και οχήματα από τον χώρο
του σταθμού.
β) Να παρευρίσκεται κατά την σφράγιση του σταθμού για να
συνυπογράψει το πρακτικό σφράγισης που θα συνταχθεί αφού
ειδοποιηθεί έγκαιρα με κάθε πρόσφορο μέσο από την αρμόδια
υπηρεσία.
γ) Το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από της ημέρας της σφράγισης να τοποθετήσει στην είσοδο του σφραγισμένου σταθμού και σε
μέγιστη απόσταση 0,50 μέτρου έμπροσθεν και κατά πλάτος αυτής
μεταλλικά κολωνάκια πεζοδρομίου ή μεταλλικές ανοιγόμενες –
ανορθούμενες μπάρες επί σταθερής βάσεως ελάχιστου ύψους 0,50
μέτρου και μέγιστου ύψους 1,00 μέτρου τα οποία ενώνονται μεταξύ
τους μέσω ειδικής βάσεως στην κορυφή τους με αλυσίδα επί της
οποίας και σε εμφανές σημείο της υποχρεωτικά πρέπει να
τοποθετηθεί πινακίδα διαστάσεων 1,00μ. χ 0,60μ. που να φέρει την
ένδειξη:
« ΚΛΕΙΣΤΟΝ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»
Αποφασίστηκε η σφράγιση επιχείρησης πάρκινγκ στους Εγκρεμνούς. Ποιοι οι λόγοι αυτής της ενέργειας ;
Δεν θα έπρεπε να γίνουν γνωστοί οι λόγοι σφράγισης;
Δημιουργούνται πολλά ερωτήματα για τη χρονική στιγμή της συγκεκριμένης απόφασης αφού η τουριστική περίοδος έχει φτάσει στο τέλος της.

Most Popular