Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΣυνεδριάζει τo Δημοτικό συμβούλιο Λευκάδας την Τρίτη 6/02/2024

Συνεδριάζει τo Δημοτικό συμβούλιο Λευκάδας την Τρίτη 6/02/2024

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις των άρθρων 54 και 55 του Ν.5083/2024, σας καλούμε την Τρίτη 6/2/2024 και ώρα 13:00 σε  τακτική, συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο Διοικητήριο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 2ου ΑΠΕ  του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου.

Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου Βασιλείου Μητακίδη.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Ε. για χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΘΑΝΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Αναστασίας Βούλγαρη.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΘΑΝΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Αναστασίας Βούλγαρη.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 367.586,22€ με το ΦΠΑ.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση τευχών δημοπράτησης, όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 978.819,24€ με το ΦΠΑ.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών  οχημάτων Δήμου Λευκάδας.

                                                           Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

  Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  •                                            

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                                   

Τακτικά μέλη:  

1. Αρματάς Γεράσιμος

2. Βεργίνης Σπυρίδων

3. Καραγιάννης Αθανάσιος

4. Κωνσταντινίδη Σεβαστή

5. Καλός Χαράλαμπος

6. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Μαργέλη Μαρία

2. Σολδάτος Γεώργιος

3. Κάτσενου Θεοδώρα

4. Σκληρός Φίλιππος

5. Λύγδας Σπυρίδων

6. Σέρβος Κωνσταντίνος

Most Popular