Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΣυνεδριάζει την  Τετάρτη 19/01/2022 και ώρα 11:00  σε  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ η Οικονομική...

Συνεδριάζει την  Τετάρτη 19/01/2022 και ώρα 11:00  σε  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 746/7.1.2022 (ΦΕΚ 32/8.1.2022 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε την  Τετάρτη 19/01/2022 και ώρα 11:00  σε  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

               

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Ο.Ε. για εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα NESOI, για τη χρηματοδότηση εκπόνησης της μελέτης «Ανάπτυξη γαλάζιας οικονομίας για μια πράσινη Λευκάδα».

                                                                        Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού καθαρισμού  σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας (ΥΕ Καθαριστών/στριών), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το διδακτικό έτος 2022 – 2023, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 57 του Ν. 4821/2021.

                                                                        Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Απόφαση Ο.Ε. για : Α.  νομική υποστήριξη του υπαλλήλου του  Δήμου Λευκάδας, Α.Σ. και Β. χορήγηση εντολής εκπροσώπησης υπαλλήλου και παράστασης   ενώπιον του Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου Λευκάδας στο     Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  με πάγια αντιμισθία κ. Δημήτριο Ν.  Μασούρα.

Εισηγήτρια Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 5ο:  Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής για άσκηση αναίρεσης και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. Α315/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών – Τμήμα Γ’ Τριμελές, με αντίδικο την εταιρεία «Αφοί Σιβρή Ο.Ε.».

Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 6ο:  Απόφαση Ο.Ε. επί της από 27.12.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 261/2021) αγωγής των Σ.Κ. και Χ.Σ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 7ο:  Απόφαση Ο.Ε. επί της από 10/11/21 (αρ. εκθ. καταθ. 228/21) αγωγής του Δ.Τ. κατά (μεταξύ άλλων και) του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 8ο:  Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στο Δικηγόρο του Δήμου Δημήτριο Μασούρα (άρθρο 72 ν. 3852/2010) για υπεράσπιση πρώην Αντιδημάρχου, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων(458/21 κλητ. θέσπ.).

                                                                        Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 9ο:  Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στο Δικηγόρο του Δήμου Δημήτριο Μασούρα (άρθρο 72 ν. 3852/2010) για υπεράσπιση πρώην Αντιδημάρχου, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων (61/21 κλητ. θέσπ.).

                                                                        Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του  Eφετείου  Αθηνών  κατά την δικάσιμο της 8-03-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση,  της έφεσης των Κ.Β., κ.λ.π. κατά της αριθ’105/2019  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  και κατά του  Δήμου Λευκάδας.

                                                                       Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για  παράσταση και εκπροσώπηση  του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στην συνεδρίαση της 18-2-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αριθ’ ΑΚ110/31/8/2021 αίτησης κύρωσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ που στρέφεται  κατά της με αριθμό 1134/2021 απόφασης της ΑΕΠΠ.

                                                         Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

                                                                      

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για  χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Moνoμελούς Πρωτοδικείου  Λευκάδας με την διαδικασία κατάθεσης των εκατό ημερών, κατά της αριθ’ 243/2021 αγωγής διόρθωσης των αρχικών εγγραφών των Λ.Ρ και Ν.Ρ   η οποία στρέφεται και  μεταξύ των άλλων και στο Δήμο Λευκάδας.

                                                                      Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του  έργου

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΑΣ»

                                                                      Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού  6.450.000,00 € με Φ.Π.Α. με  Α/Α συστήματος 182919.

                                                                  Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων & μελετών προϋπολογισμού μέχρι 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ,  κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011), για το έτος 2022.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

        ΘΕΜΑ 16ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 15.200,00 € με ΦΠΑ.

                                                                        Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. για 1η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ» προϋπολογισμού 24.800,00€ με το ΦΠΑ.

                                                                        Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και Επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών, έτους 2022 (άρθρ. 221 του Ν.4412/2016).

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Οικ. Επ. περί συγκρότησης  Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων  στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης/ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Οικ. Επ. περί συγκρότησης  Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων  στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ  21ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 

                                                                                                                                  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΖΗΣ

                                                     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                    

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                                   

          Τακτικά μέλη:          

 1. Λύγδας Σπυρίδων (οριζόμενο μέλος)
  2. Τσιρογιάννης Γεώργιος (οριζόμενο μέλος)
  3. Βικέντιος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
  4 Λιβιτσάνος Ιωάννης (εκλεγμένο μέλος)
  5. Γιαννιώτης Παναγιώτης (εκλεγμένο μέλος)
  6. Κοντογιώργης Σπυρίδων (εκλεγμένο μέλος)
  7. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
  8. Σέρβος Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

 

 Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη 

1.ΤυπάλδοςΝικόλαος
2.ΑργυρόςΝικόλαος
3.ΣκληρόςΦίλιππος
4.ΣολδάτοςΓεώργιος
5.ΓιαννούτσοςΧαράλαμπος
6. Δρακονταειδής Κων/νος

 

 

Most Popular