Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΣυνεδριάζει την Δευτέρα (10-7-2017) το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας

Συνεδριάζει την Δευτέρα (10-7-2017) το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας

αρχείο λήψης

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  10   Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.  και σύσταση νέων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94Α΄).

Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

                                                           Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση Δ.Σ. για απασχόληση προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.

Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

 ΘΕΜΑ 3οΕπικαιροποίηση αποφάσεων Δ.Σ. σχετικά με  τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας Τομέας Ι, στις ιδιοκτησίες Ελένης Καββαδά και Γρηγορίου Μπουρσινού στον ιστορικό τόπο παλαιάς πόλης και στο οικοδομικό τετράγωνο 305 επέκτασης σχεδίου πόλης (σχετ. η αρ. 27/17 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

              Εισηγητής:  Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ε.Π.Ζ σχετικά με προσωρινές κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις για την καλοκαιρινή περίοδο 2017 λόγω των αυξημένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων   των ferry-boat στο λιμάνι της Δ.Κ. Νυδριού (σχετ. η αρ. 28/17 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Εισηγητής: Φίλιππας Γεώργιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ».

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 7ο : Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δικαιούχους για το έτος 2017.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης μισθωμάτων ακινήτων στη  Δ.Ε. Ελλομένου τα οποία χρησιμοποιεί  ο Δήμος Λευκάδας ως χώρους στάθμευσης οχημάτων.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ  9ο :  Απόφαση Δ.Σ  α) για έγκριση  συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2017, και β) για υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Τζεβελέκη για εξυπηρέτηση-πρόσβαση ατόμων ΑΜΕΑ στο ύψος του χώρου στάθμευσης (πιάτσας) ΤΑΞΙ στην πόλη της Λευκάδας (σχετ η αριθ. 25/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου δημοτικού σε εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Αθανίου στην ειδική θέση «Σέλα»  (αρ. 26 /2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. τροποποίησης της υπ΄ αριθμ.535/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών και αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ανταλλακτικών επισώτρων κ.λπ. καθώς και εν γένει επισκευαστικών εργασιών σε εξωτερικά συνεργεία αυτοκινήτων –οχημάτων του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2017.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση προαυλίου χώρου του πρώην δημοτικού  σχολείου Φρυνίου στη Φιλαρμονική Ένωση «Άγγελος Σικελιανός» για την πραγματοποίηση συναυλίας στις 22.07.2017.

Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ14ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

                                             Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο : Απόφαση Δ.Σ. για  διαγραφές νηπίων από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  16ο: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση της υπ΄ αριθ. 116/2017 απόφασης Δ.Σ. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών,  λόγω εσφαλμένης εγγραφής στοιχείων.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο : Απόφαση Δ.Σ. για α) έγκριση τουριστικής προβολής του Δήμου με διαφημιστική 6σέλιδη καταχώριση στο περιοδικό travel magazine Θεσσαλονίκης και β) υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση  επιτροπής  οριστικής  παραλαβής  του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 20.000,00€, αναδόχου: Ηλία Περδικάρη, ΕΔΕ.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΙ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ», αναδόχου: Βασίλειου Παπαλαμπίδη.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου ΕΔΕ.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

 ΘΕΜΑ  21ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΑΔΑ», αναδόχου: Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου ΕΔΕ.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για υιοθέτηση, αιτήματος συμπαράστασης του Δήμου Μήλου, που αφορά στην  συγκέντρωση υπογραφών για τη διεκδίκηση του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης  μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου  για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                           ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Most Popular