Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΣυνεδριάζει με 10 θέματα το ΔΣ Λευκάδας την Τρίτη 2/4/2024

Συνεδριάζει με 10 θέματα το ΔΣ Λευκάδας την Τρίτη 2/4/2024

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, σας καλούμε την Τρίτη 2/4/2024 και ώρα 12:00 σε τακτική, συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο Διοικητήριο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Ε. για μη άσκηση αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ εκ μέρους  του Δήμου Λευκάδας κατά της  Α479/2023 απόφασης  του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της αγωγής της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» κλπ. που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας ως ειδικού διαδόχου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας.                              

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Moνομελούς  Πρωτοδικείου Λευκάδας  με την διαδικασία κατάθεσης των εκατό είκοσι ημερών στην με  αριθμό κατάθεσης 60/2024  αγωγή διόρθωσης στο Ελληνικό Κτηματολόγιο  του  Ιωάννη Κολυβά  και Παναγιώτη Κολυβά η οποία  στρέφεται  μεταξύ άλλων και στο Δήμο Λευκάδας.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 367.586,22 € με το Φ.Π.Α., με Α/Α  συστήματος 205871.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Ε. για τροποποίηση της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» αρχικού προϋπολογισμού 372.000,00  € στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» σύμφωνα με την αριθμ. ΑΤ05 πρόσκληση (αριθμ πρωτ. 22536/08-12-2020 ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Ε. για τροποποίηση της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 3.404.524,00 € στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» σύμφωνα με την αριθμ. ΑΤ05 πρόσκληση (αριθμ πρωτ.14575/24-7-2020) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Ε  έγκρισης αλλαγής κατηγορίας του  υποέργου με τίτλο: «Αποκατάσταση παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδας» της πράξης «Αποκατάσταση παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδας»  με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016520059, η οποία εντάχθηκε  στην Υποδράση 19.2.4.3 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020».

                                                Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Δ.Ε  χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” αναδόχου εταιρείας: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

                                                            Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση απόδοσης «ΩΣ ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙ» του με αριθ.  Α 1131/31-08-2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη ταχυδρομικών τελών. 

Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  9ο:  Απόφαση Δ.Ε.  περί διαγραφής ή επιστροφής ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.

Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  10ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών  οχημάτων Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Αρίστος Λάζαρης, Αντιδήμαρχος

 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

  Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

    •        

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                                   

Τακτικά μέλη:  

1. Αρματάς Γεράσιμος

2. Βεργίνης Σπυρίδων

3. Καραγιάννης Αθανάσιος

4. Κωνσταντινίδη Σεβαστή

5. Καλός Χαράλαμπος

6. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Μαργέλη Μαρία

2. Σολδάτος Γεώργιος

3. Κάτσενου Θεοδώρα

4. Σκληρός Φίλιππος

5. Λύγδας Σπυρίδων

6. Σέρβος Κωνσταντίνος

Most Popular