Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΣσυνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη στις 29 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη...

Σσυνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη στις 29 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  17:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις  του άρθρου 67 του Ν. 4830/21, την υπ΄ αριθ. Δ1.α/Γ.Π.οικ. 78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5973/τ. Β΄/18.12.2021) ΚΥΑ,  τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24.09.2021 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)   στις 29 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  17:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, έτους 2022.

Εισηγητές:  Χαράλαμπος καλός, Δήμαρχος

                     Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της  έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

 Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ.  έκδοσης διαπιστωτικής πράξης συγκρότησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» για  την δεύτερη διετία  έως το τέλος της δημοτικής περιόδου 31-12-2023.

                                                             Εισηγητής:  Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Απόφαση  Δ.Σ. έγκρισης της υπ΄αριθ. 19/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ. που αφορά σε  τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας, Τομέας Ι, (Ιστορικός Τόπος) επί των δημοτικών οδών Βεντούρα και Δοξαρά, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Κων/νου Καρβούνη, σε συμμόρφωση (δικαστικής απόφασης) της αριθ. Α178/2021 Απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

                                                       Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

                               

ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της υπ΄αριθ. 20/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ. που αφορά σε  αναγνώριση της οδού που συνδέει την κύρια δημοτική οδό Καραβέλα (ΦΕΚ 47/Α/08-02-1956) με την επαρχιακή οδό Λευκάδα – Βασιλική (ΦΕΚ 47/Α/08-02-1956), ως προϋφιστάμενης του 1923.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας.

  Εισηγητής: Στυλιανός  Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του υπ΄ αριθ. ΚΗΗ 1565 απορριμματοφόρου οχήματος του  Δήμου Λευκάδας στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας.                                                               Εισηγητής:  Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ.  για παράταση μίσθωσης  ιδιωτικού ακινήτου – σταυλικής εγκατάστασης  στην περιοχή Δ.Ε. Απολλωνίων    για χρήση του ως χώρος φύλαξης και σίτισης  των ανεπιτήρητων βοοειδών.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

      

    Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Επιμελητήρια
 4. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 5. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
 6. 10. Δημοτικές Ενότητες
 7. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 8. Εργατικό κέντρο
 9. Εμπορικό Σύλλογο
 10. Μ.Μ.Ε.

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Most Popular