Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΠρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων...

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λευκάδα, 14/7/2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1056
Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη
          311 00 Λευκάδα  
Πληροφορίες: Γ. Διαμάντη
Τηλέφωνο : 26453 60508
e-mail      : dltl@lefkada.gov.gr

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 « Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16.3.2018).
 5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 ΦΕΚ 137/Α΄) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
 6. Την υπ’ αριθμ. 140/18-12-2020 (ΑΔΑ:63ΧΤΟΡΛΠ-Θ37) απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/20-4-2021 (ΑΔΑ: 9Κ18ΟΡΛΠ-ΑΗ2) απόφαση.
 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 286/1-3-2021 Βεβαίωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.
 8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 37014/03-03-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Εισηγητική Έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας με αντίτιμο».
 9. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 25885/2-4-2021 (ΑΔΑ: 6Κ4Ξ46ΜΤΛ6-Ε53) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας, η σύναψη δέκα (10) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.
 10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 27525/8-4-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)», προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας.
 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας (ΦΕΚ 3326/τ. Β’/10-8-2018) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 666/11-5-2021 Βεβαίωση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας περί ύπαρξης κενών θέσεων εργασίας.
 12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 664/11-5-2021 Βεβαίωση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας σχετικά με το τυπικό προσόν της γνώσης Η/Υ.
 13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 665/11-5-2021 Βεβαίωση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας σχετικά με το απαιτούμενο τυπικό προσόν της γνώσης ξένης γλώσσας.
 14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7830/2021/1/2021/13-7-2021 έγγραφο του ΑΣΕΠ με θέμα «Έγκριση ανακοίνωσης».

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, που εδρεύει στην Λευκάδα της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

103 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 4 μήνες 6

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

103 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 

β)  Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

γ) Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.  

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λευκάδας (περ. ζ΄,  του άρθρου 12 του ν.4765/2021 και της  υπ’ άριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών).

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά   ηλεκτρονικά (dltl@lefkada.gov.gr) έως και την 26η Ιουλίου 2021.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης (μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» και τα «Ειδικά Παραρτήματα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας») βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Λευκάδας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας στη διεύθυνση www.lefkada.gov.gr, απ’ όπου οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτής.

 

Ο Πρόεδρος

 

 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

 

Most Popular