Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στις 27 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα   παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση – συζήτηση για τα  προβλήματα υδροδότησης του Δήμου.                                          Εισηγητές: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος                                                              Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:  Ενημέρωση-συζήτηση για τα ανεπιτήρητα ζώα στο Δήμο Λευκάδας.

                                  Εισηγητής: Αθανάσιος Καραγιάννης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2024.

Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στο νέο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ με την επωνυμία «Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α.Ο.Τ.Α.)»

Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων  Α΄ τριμήνου, οικ. έτους 2024.

                            Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση ∆.Σ.  για  σύσταση επιτροπής  παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων Δήμου Λευκάδας που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).

                                          Εισηγητής: Ευστάθιος Σκλαβενίτης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση ∆.Σ. για Β΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για λειτουργικές δαπάνες, έτους 2024.

Εισηγητής: Σπυρίδων Βεργίνης, Πρόεδρος ΔΕΠ

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση ∆.Σ. για επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π.,  ρευματοδοτήσεις και μετατόπιση στύλων ΔΕΗ στο Δήμο Λευκάδας.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, ΑντιδήμαρχοςΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση ∆.Σ. για διαγραφή νηπίων από τους Παιδικούς Σταθμούς Λευκάδας, την περίοδο 2023 -2024.

Εισηγήτρια: Μαρία Μαργέλη, ΑντιδήμαρχοςΘΕΜΑ 10ο: Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Α.Ε. στο πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου.

Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                       ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ                                                                        

         Κοινοποίηση:

    1. Βουλευτή Λευκάδας

    2  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας

       3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας

    4. Προέδρους- Συμβούλια Δημοτ. Κοινοτήτων

        με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

       που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

       κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

   5. Ν.Π.Δ.Δ.

   6. Επιμελητήρια

   7. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας 

   8.  Δημοτικές  Ενότητες 

      9. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ

    10. Εργατικό κέντρο

    11. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας

    12. Εμπορικό Σύλλογο Ελλομένου

    13. Μ.Μ.Ε.

Most Popular