Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΖΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΖΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ      Λευκάδα 8  Φεβρουαρίου 2023 Α. Πρωτ.: 2349

Προς:  1.  κ. Δήμαρχο Λευκάδας          2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας            
    3. Πρόεδρο Συμβουλίου                    κοιν. Πλατυστόμων  
              4. Πρόεδρο Συμβουλίου                    κοιν. Λευκάδας                

             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

        Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια,  δια ζώσης,  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) στις 17 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα   παρακάτω θέματα:

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση ∆.Σ.επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησηςστο Δήμο Λευκάδας μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου 31-12-2023.

                                                                  Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. περί  πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 – 2027.

                                                                       Εισηγητές:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

                              Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών                    

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό ειδικότητας του προσωπικού ΙΔΟΧ το οποίο θα προσληφθεί μέσω Κ.Α.Π., σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 5381/24.1.2023 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

                                                                     Εισηγητές:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

                             Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών                    

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2023 στους ΟΤΑ α και β βαθμού.

                                                                   Εισηγητές:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

                                                Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αμοιβής  της δικηγόρου Λευκάδας Αικατερίνης Λούβρου, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09.

                                                                  Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αμοιβής  της δικηγόρου Λευκάδας Ευφροσύνης Λάζαρη, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09.

                                                                  Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Δ. Πλατυστόμων»  προϋπολογισμού 12.963,78 €.

                                                              Εισηγητής:   Χαρίλαος Σολδάτος,  Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση ή μη     αιτήματος επέκτασης δικτύου αποχέτευσης στο Περιγιάλι Λευκάδας από το Νηπιαγωγείο και δυτικά προς ιδιοκτησία Φίλιππα.

                                                               Εισηγητής:  Χαρίλαος Σολδάτος,  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”, ανάδοχος: ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Δ.Ε..

                                                                Εισηγητής:  Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος    

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ & ΚΑΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 39.999,99 €.

                                                             Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος             

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” αναδόχου  εταιρείας ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε με δ.τ. “ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε..”

                                                                              Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος             

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της υπ΄αριθ. 2/2023 γνωμοδότησης Ε.Π.Ζ. σχετικά με την έγκριση  απότμησης του  πεζοδρομίου, στην οδό Στράτου Τσέγιου 18, εντός σχεδίου πόλης, στην Λευκάδα,  για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης  εργαστηρίου αναγόμωσης και αποθήκευσης πυροσβεστήρων του κ. Πολυχρόνη Μπουρσινού του Γρηγορίου στην  κοινότητα  Λευκάδας   του Δήμου Λευκάδας.

                                        Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση ή μη παράτασης της συμβατικής προθεσμίας έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Σπαρτοχωρίου – Κατωμερίου Δήμου Μεγανησίου»

                                                         Εισηγητής: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ για αποδοχή διαμορφωθείσας κατάστασης και περικοπής εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω παραλείψεων του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», αναδόχου: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.

                                                         Εισηγητής: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου

ΘΕΜΑ 15ο : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Μεγανησίου»,  προϋπολογισμού 467.741,94 €.

                                                       Εισηγητής: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου

      ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση ∆.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου (τακτικού-αναπληρωτή) στην επιτροπή  του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444 Β/26.04.1999) για τον καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, για το έτος  2023.

                                                            Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.      

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση ∆.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438 Β΄/20-10-2001) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων Λιμεναρχείου Λευκάδας, για το έτος 2023.

                                          Εισηγητής:   Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.      

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ.  ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 11 παράγραφος 1 του ΠΔ 71/2020  (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020) για τον χαρακτηρισμό των παράλιων χώρων περιοχής δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Λευκάδας, ως πολυσύχναστων για το έτος 2024.

                                              Εισηγητής:   Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.      

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                      ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

         Κοινοποίηση:

      1. Βουλευτή

      2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας

      3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας

      4.  Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

           με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

          που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

          κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

     5. Γεν. Γραμματέα 

     6. Ν.Π.Δ.Δ.

     7. Επιμελητήρια

     8. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας 

     9.  Δημοτικές  Ενότητες 

  10. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ

  11. Εργατικό κέντρο

  12. Εμπορικό Σύλλογο

  13. Μ.Μ.Ε.

 Σημείωση:

1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται  στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ. 

2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων  Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων  για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Most Popular