Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

    Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 3608/21.1.2022 (ΦΕΚ 155/21.1.2022 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24.09.2021  εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 28 Ιανουαρίου 2022, ημέρα  Παρασκευή και ώρα  16:00   γιασυζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης  έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας για τα Α΄& Β΄ εξάμηνα έτους 2021, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ.3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020.

                                                     Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής Πρόεδρος Ο.Ε.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

Most Popular