Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΠρήσκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μελών του Α.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ "ΤΑΟΛ"

Πρήσκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μελών του Α.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΤΑΟΛ”

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Α.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΤΑΟΛ”

Κύριοι,

Μετά την υπ’ αρ. 141/9-9-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Α.Ο.Ε.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΤΑΟΛ”, καλούμε τα μέλη του  σε τακτική  Γενική Συνέλευση την 22-9-2019 , ημέρα Κυριακή και ώρα  9 π.μ. στην αίθουσα του Επιμελητηρίου (πάνω από τα γραφεία του ΤΑΟΛ) Λευκάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Ανακοίνωση πεπραγμένων Δ.Σ. από 01-01-2018 έως 31-12-2018.
  2. Ανακοίνωση έκθεσης ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2018.
  3. Ανακοίνωση έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.
  4. Εγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

5.α)Εγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και λογαριασμού Αποτελεσμάτων  Χρήσης  2018).

     β)Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ελεγκτών.

     γ) Απαλλαγή από  κάθε  ευθύνη των μελών του Δ.Σ.

  1. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωτή αυτού για τη χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής αυτού.
  2. Εγκριση εξόδων Διοίκησης από 1-1-2018 έως 31-12-2018 .
  3. Εγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για τη χρήση  2020.

 

              Σε περίπτωση μη επίτευξης   απαρτίας  η Γ.Σ θα επαναληφθεί στις  29-9-2019   στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα πρόσκληση.

            

 Για περισσότερες πληροφορίες και τη λήψη των οικονομικών καταστάσεων  τα μέλη μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Συν/σμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2645022319.

ΜΕ ΤΙΜΗ

                                                                                  Α.Ο.Ε.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                                            “ΤΑΟΛ “

                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

 

 

Most Popular