Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2022
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΚΑΣΤΡΟ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη – παραχωρησιούχου, με κριτήριο την οικονομική προσφορά (άρθρο 5 της διακήρυξης), που θα κατατεθεί μετά από έγκριση της τεχνικής προσφοράς, για την «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ “ΠΛΑΖ ΚΑΣΤΡΟ” ΛΕΥΚΑΔΑΣ», σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 112/2016 και 16/2017 αποφάσεις του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης όρων διακήρυξης και καθορισμού ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού αντίστοιχα.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 6-4-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 (λήξη υποβολής προσφορών) στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιτροπών του Δήμου Λευκάδας –οδός Αντ. Τζεβελέκη, 311 00 Λευκάδα, Διοικητήριο, 2ο κτίριο, 1ος όροφος.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στις 6-4-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 (λήξη παράδοσης προσφορών).

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση να περιέλθουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 14:30 από την διενέργεια του διαγωνισμού.

Δικαίωμα στον διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή εταιρείες με έδρα την Ελλάδα ή σε χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από οποιαδήποτε τρίτη Ευρωπαϊκή χώρα (άρθρο 7 της διακήρυξης).

Ως πρώτη προσφορά του μηνιαίου ανταλλάγματος που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 4.000 ευρώ καθώς και ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) επί των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων (τζίρου) της επιχείρησης.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγύηση πιστωτικού ιδρύματος (Εγγυητική Επιστολή) ποσού ίσου με το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο αντάλλαγμα (4.000,00 €) καθώς και ποσού ίσου με ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού των προτεινόμενων έργων και σύμφωνα με την δήλωση ενδιαφερομένου για την συνολική δαπάνη, η οποία θα λήγει ένα μήνα μετά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς στον διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για τους όρους του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος (τηλ.: 26453 60508, e-mail: dltl@lefkada.gov.gr).

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

 

 

Most Popular