Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΟ Βουλευτής Κιλκίς Γιώργος Γεωργαντάς :«Όχι στην εξόντωση του τοπικού και περιφερειακού...

Ο Βουλευτής Κιλκίς Γιώργος Γεωργαντάς :«Όχι στην εξόντωση του τοπικού και περιφερειακού Τύπου»

12282787_10204431552779626_1636157360_n«Όχι στην εξόντωση του τοπικού και περιφερειακού Τύπου»

Ο Βουλευτής Κιλκίς Γιώργος Γεωργαντάς κατέθεσε μαζί με άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Η τροπολογία σχετίζεται με την κατάργηση της μέχρι τώρα υποχρεωτικής δημοσίευσης στον τοπικό και περιφερειακό τύπο των δημοσιεύσεων για προμήθειες του Δημοσίου που προτείνει η Κυβέρνηση στο εν λόγω νομοσχέδιο. Η κατάργηση αυτή όχι μόνο είναι αντίθετη στις αρχές της διαφάνειας και τους κανόνες δημοσιότητας αλλά θα έχει και ως αποτέλεσμα ο περιφερειακός – τοπικός τύπος να χάσει την βασική πηγή εσόδων του η οποία δεν προέρχεται καν από το Δημόσιο αλλά από τους ιδιώτες εργολάβους – προμηθευτές.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας με Α.Π . 616/65/02-08-2016.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πολιτική στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και η αναθεώρηση των σχετικών οδηγιών εντάχθηκε σε συνολικό πρόγραμμα με σκοπό τον ριζικό εκσυγχρονισμό των δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεταρρύθμιση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις βασίστηκε στην εφαρμογή – εκτός των άλλων – της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ σε συνδυασμό με την έκθεση του ΟΟΣΑ 2014:«Μέτρηση και Μείωση των Διοικητικών Βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα».

Τελικός και επιθυμητός σκοπός, όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω έκθεση είναι η μείωση του Διοικητικού Κόστους και Διοικητικών Βαρών. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει ρητά τα εξής:

«3.2.4. Δημοσίευση, επιβολή και βελτίωση του ενιαίου σημείου δημοσίευσης για όλες τις αναγγελίες/γνωστοποιήσεις* δημοσίων συμβάσεων.

Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν επίσης τις αναγγελίες προκηρύξεων σε εφημερίδες. Σημειώνουμε ότι, επί του παρόντος, οι προτιμητέοι πλειοδότες αναλαμβάνουν το κόστος αναγγελίας.» … «Αυτό δεν αποτελεί διοικητικό βάρος υπό την έννοια του Τυπικού Μοντέλου Κόστους…»

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι οι υποχρεωτικές δημοσιεύσεις των προκηρύξεων – δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ και δεν βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο με οιονδήποτε τρόπο. Αντιθέτως ενισχύουν την ελληνική οικονομία και έναν κλάδο που πλήττεται βάναυσα.

Η κατάργηση λοιπόν, του νόμου 3548/2007 που καθιστά υποχρεωτικές τις δημοσιεύσεις των προκηρύξεων – δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο θα επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο περιφερειακός – τοπικός τύπος θα χάσει την βασική πηγή εσόδων του, που είναι και η τελευταία πηγή εσόδων του η οποία δεν προέρχεται καν από το Δημόσιο αλλά από τους ιδιώτες εργολάβους – προμηθευτές κλπ.

Επιπροσθέτως, πρέπει να λάβουμε υπόψη πως θεμελιώδη αρχή στο συνολικό πλαίσιο των κανόνων δικαίου που διέπει το καθεστώς της ανάθεσης των εν λόγω συμβάσεων, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και βάση των εν γένει Οδηγιών, αποτελεί η τήρηση της αρχής της διαφάνειας και της φανεράς δράσεως της Διοικήσεως ως απόρροια της αρχής της ίσης μεταχείρισης, που αξιώνει τη διασφάλιση της ισότητας των προσφερόντων. Η αρχή της διαφάνειας συναντάται στο πλέγμα των διατάξεων εκείνων που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Ειδικά μάλιστα στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων η λήψη πρόσθετων μέτρων διαφάνειας ήτοι η θέσπιση ποικίλων κανόνων δημοσιότητας, χάριν της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και του δημοσίου συμφέροντος κρίνεται αναγκαία.

Συνεπώς, ο περιορισμός δημοσιεύσεων σε ηλεκτρονική μορφή και κατ’ αποκλειστικότητα στο ΚΗΜΔΗΣ θα επιφέρει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 66 του σχεδίου νόμου, προστίθεται τελευταίο εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:

«Περίληψη της προκήρυξης και διακήρυξης δημοσιεύεται, με δαπάνη που θα βαρύνει τους προτιμητέους πλειοδότες, από τις αναθέτουσες αρχές στον περιφερειακό και τοπικό τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (Α’ 68), καθώς και τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις περί υποχρεωτικής δημοσιοποίησης δια του περιφερειακού και τοπικού τύπου διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων, υπό την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος».

  1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο των περιπτώσεων 31, 40, 59 και 82 της παρ. 1 του άρθρου 377 διαγράφονται.
  2. Η περίπτωση 35 της παρ. 1 ως και η παρ. 3 του άρθρου 377 διαγράφεται και αναριθμούνται οι επόμενες περιπτώσεις και παράγραφοι.
  3. Η παρ. 12 του άρθρου 379 διαγράφεται και αναριθμούνται οι επόμενες παράγραφοι.»

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές:

Κυριαζίδης Δημήτρης – Ν. Δράμας

Αντωνιάδης Ιωάννης – Ν. Φλωρίνης

Βλάσης Κωνσταντίνος – Ν. Αρκαδίας

Γεωργαντάς Γεώργιος – Ν.Κιλκίς

Γιόγιακας Βασίλειος – Ν.Θεσπρωτίας

Δημοσχάκης Αναστάσιος – Ν.Έβρου

Κατσανιώτης Ανδρέας – Ν.Αχαΐας

Κέλλας Χρήστος – Ν.Λάρισας

Κεφαλογιάννης Ιωάννης – Ν.Ρεθύμνου

Κόνσολας Μάνος – Ν.Δωδεκανήσου

Μπουκώρος Χρήστος – Ν.Μαγνησίας

Στύλιος Γεώργιος – Ν.Άρτας

Most Popular