Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΟρίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Λευκάδας!!

Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Λευκάδας!!

Μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο κανονικά πλέον

ΘΕΜΑ: Oρισμός Αντιδημάρχων – αναπλήρωση Δημάρχου.

AΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) & το άρθρο 10 του Ν. 4625/19.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως συμπληρώθηκε από τις δ/ξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του 3979/2011 περί ανάθεσης, χωρίς αμοιβή, της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου.
 3. Τις δ/ξεις του άρθρου 1 παρ. 34 εδαφ. 1 περί σύστασης Δήμων του Ν. 3852/2010.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του άρθρ. 44 του Ν. 4555/18, περί συγκρότησης Δήμων.
 5. Τις δ/ξεις των άρθρων 75 και 76 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύουν περί άσκησης αρμοδιοτήτων δημοτικών αρχών
 6. Τις δ/ξεις του άρθρου 89 του ν. 3463/2006 περί αναπλήρωσης του Δημάρχου κατά το διάστημα απουσίας του
 7. Τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3852/10 σχετικά με τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρ. 6 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκαν με τις δ/ξεις του άρθρ. 50 του Ν. 4604/19.
 8. Τις δ/ξεις του άρθρου 61 του Ν. 3852/2010 σχετικά με υποχρεώσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχου και μελών επιτροπών.
 9. Τις δ/ξεις του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85Α) περί ρυθμίσεων για το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων και των περιφερειών
 10. Τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 περί συγκρότησης – εκλογής Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107), της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40) και του άρθρ. 10 του Ν. 4674/20.
 12. Τις δ/ξεις του Ν. 3861/10 περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
 13. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι
ΑΔΑ: 9Ν88ΩΛΙ-Δ27

και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει” όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ. 32237/19 (ΦΕΚ 1487/τ. Β΄/03-05-2019) απόφ. ΥΠ. ΕΣ.

 1. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Λευκάδας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 652 κατοίκους.
 2. Τις δ/ξεις του άρθρου 207 του Ν. 3852/2010 περί νησιωτικών Δημοτικών Κοινοτήτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 68 του Ν. 4555/18 όπως τροποποιήθηκαν με τις δ/ξεις της παραγράφου 2ΣΤ του άρθρου 5 του Ν. 4623/19.
 3. Τις δ/ξεις του άρθρ. 66 του Ν. 3852/10 περί Δημοτικών Παρατάξεων όπως τροποποιήθηκαν με τις δ/ξεις των άρθρ.1 και 114 του Ν. 4623/19 και του άρθρ. 10 του Ν. 4625/19.
 4. Τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο 91/59851/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, περί λειτουργίας δημοτικών παρατάξεων.
 5. Τα διαλαμβανόμενα στις εγκυκλίους 82/2019/59633/20.08.2019 και 48/22119/07-04-2020, 809/85741/19.11.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ορισμού Αντιδημάρχων και την υπ΄αριθ. 374/39135/30-05-2022 εγκ Υπ. Εσωτερικών περί λειτουργίας Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.
 6. Το υπ΄αριθ. 29963/18-05-2020 έγγραφο Υπ. Εσωτερικών περί ανώτατου αριθμού Αντιδημάρχων στο Δήμο Λευκάδας.
 7. Τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ης Ιουνίου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών 2019-2023
 8. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας περί ανακήρυξης επιτυχόντος συνδυασμού και επιλαχόντων συνδυασμών για το Δήμο Λευκάδας κατά τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και της 2ης Ιουνίου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών 2019-2023
 9. Τo από 25/8/2019 πρακτικό ορκωμοσίας των αιρετών του Δήμου Λευκάδας για τη Δημοτική περίοδο

2019-2023

 1. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λευκάδας έχει επτά (7) Δημοτικές Ενότητες (Λευκάδας, Ελλομένου, Απολλωνίων, Καρυάς, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού) των οποίων οι δύο (2) είναι Νησιωτικές Δημοτικές Ενότητες (Κάλαμος και Καστός).
 2. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές της παρ. 1 του άρθρου 68 Ν. 4555/18, από την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου

5 του Ν. 4623/19 και παρ. 1Α του άρθρ. 10 του Ν. 4625/19 Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική δημοτική παράταξη από αυτή του δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των συμβούλων της παράταξης στην οποία ανήκει ο σύμβουλος αυτός. Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται.

 1. Tο από 2/9/2019 πρακτικό σύμπραξης των παρατάξεων «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» και «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»
 2. Τα από 2/9/2019 (3) πρακτικά έγκρισης Αντιδημάρχων από την δημοτική παράταξη « Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Αλλάζουμε Πορεία» .
 3. Το από 12.2020 πρακτικό έγκρισης Αντιδημάρχων από την δημοτική παράταξη « Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Αλλάζουμε Πορεία».
 4. Τις υπ. αριθμ. 25404/31-12-2020 (ορθή επανάληψη 5-1-2021) με ΑΔΑ: ΡΨ5ΒΩΛΙ-ΨΛΣ, 27373/19-8-

2021 με ΑΔΑ: Ψ8Θ9ΩΛΙ-9ΚΒ, 28654/10-9-2021 με ΑΔΑ: Ψ7ΞΔΩΛΙ-43Χ, 280/5-1-2022 με ΑΔΑ: ΩΤΥΒΩΛΙ-ΒΥ4, 1181/17-1-2022 με ΑΔΑ:ΩΤΒΡΩΛΙ-9ΧΤ, 4455/18-2-2022 με ΑΔΑ: ΩΤΒΡΩΛΙ-9ΧΤ

προηγούμενες αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου.

 1. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λευκάδας, για το υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μέχρι 31/12/2023 ως εξής:

 1. ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • την ευθύνη και εποπτεία για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος,
 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών
ΑΔΑ: 9Ν88ΩΛΙ-Δ27

Έργων και Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και την ευθύνη έγκρισης κίνησης των οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021,
 • την έγκριση κίνησης οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας σε κατεπείγουσες περιπτώσεις,
 • τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας.
 1. ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών πλην θεμάτων δημοτικής περιουσίας
 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού αρμοδιότητες γραφείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, σε θέματα Πολιτισμού,
 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων Δημοτικής Κατάστασης –

Ληξιαρχείου και Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών,

 • Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας
 1. ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

& ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

στον οποίο μεταβιβάζουμε:

α. καθ΄ύλην:

 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης &

Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

β. κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων Σφακιωτών – Καρυάς και την συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων των αντίστοιχων δημοτικών ενοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας
 1. ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

στον οποίο μεταβιβάζουμε:

α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • την ευθύνη και εποπτεία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού σε θέματα Αθλητισμού και Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας,
 • την ευθύνη για θέματα δημοτικής περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

-την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης ΚΕΠ

β. Κατά τόπο:

 • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε. Λευκάδας και την συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων της Δ.Ε. Λευκάδας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας
 1. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ( ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • την ευθύνη και την εποπτεία για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Ύδρευσης –

Αποχέτευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 • Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας
 1. ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

στον οποίο μεταβιβάζουμε κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

ΑΔΑ: 9Ν88ΩΛΙ-Δ27
 • εποπτεία τεχνικών έργων και μηχανολογικού εξοπλισμού – διαχείριση μηχανημάτων Δ.Ε. Απολλωνίων.
 • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε. Απολλωνίων και την συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας.
 1. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

Στον οποίο μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. καθ΄ ύλην:

 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,
 • την ευθύνη μέριμνας για την λειτουργία του δημοτικού κτηνιατρείου, αρμοδιότητες Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής, Γραφείου Αλιείας, Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Γραφείου Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας,
 • τις αρμοδιότητες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος,
 • την ευθύνη για θέματα Γραφείου Πολιτικής Προστασίας (Συντονισμός δράσεων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου) του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας
 • Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας
 1. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

στον οποίο μεταβιβάζουμε κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε. Ελλομένου και την συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων της Δ.Ε. Ελλομένου για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας
 1. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

είναι αρμόδιος σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 207 του ν. 3852/10:

α) για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιώτικη δημοτική κοινότητα,

β) για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της δημοτικής κοινότητας, γ) για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αναφέρονται στη δημοτική κοινότητα.

δ) Σύμφωνα        με την περίπτωση δ της παρ.1 του άρθρου 207 του Ν. 3852/10 του μεταβιβάζουμε κατά τόπο στη Δ.Ε. Καλάμου, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

 • Την παρακολούθηση της των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας.
 1. ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

είναι αρμόδιος σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 207 του ν. 3852/10:

α) για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιώτικη δημοτική κοινότητα,

ΑΔΑ: 9Ν88ΩΛΙ-Δ27

β) για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της δημοτικής κοινότητας, γ) για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αναφέρονται στη δημοτική κοινότητα.

δ) Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παρ.1 του άρθρου 207 του Ν. 3852/10 του μεταβιβάζουμε κατά τόπο στη Δ.Ε. Καστού, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καστού

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λύγδας Σπυρίδων και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιρογιάννη Γεώργιο.

Οι Αντιδήμαρχοι οι οποίοι ασκούν αρμοδιότητες κατά τόπο θα συνεργάζονται με τους αρμόδιους καθ΄ ύλην Αντιδημάρχους

 1. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λύγδα Σπυρίδωνα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος και αντίστροφα.
 2. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γαζή Αναστάσιου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λύγδας Σπυρίδων και αντίστροφα.
 3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βικέντιου Νικόλαου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αργυρός Νικόλαος και αντίστροφα.
 4. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γιαννιώτη Παναγιώτη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γιανούτσος Χαράλαμπος και αντίστροφα.
 5. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σολδάτου Χαρίλαου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λύγδας Σπυρίδων.
 6. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κων/νου Κονιδάρη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γαζής Αναστάσιος.
 7. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τυπάλδου Νικόλαου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βικέντιος Νικόλαος.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΚΑΛΟΣ

Κοινοποίηση:

Γρ. κ. Αντιπεριφερειάρχη

Εσωτερικήδιανομή:

Γρ. κ. Δημάρχου Γρ. Γεν. Γραμματέα

Οριζόμενους Δημοτικούς Συμβούλους Προϊσταμένους Δ/νσεων Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων Δημοτικές Ενότητες

Most Popular