Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΝέοι αντιδήμαρχοι για το Δήμο Λευκάδας για το έτος 2022

Νέοι αντιδήμαρχοι για το Δήμο Λευκάδας για το έτος 2022

Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λευκάδας, με θητεία από 05/01/2022 μέχρι 31/12/2022 ως εξής:

1. ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και την ευθύνη έγκρισης κίνησης των οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου σε κατεπείγουσες περιπτώσεις

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας

2. ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού αρμοδιότητες γραφείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, σε θέματα Πολιτισμού.

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων Δημοτικής Κατάστασης –

Ληξιαρχείου και Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας

3. ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

στον οποίο μεταβιβάζουμε

α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– την ευθύνη και εποπτεία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού σε θέματα Αθλητισμού και Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

-την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης ΚΕΠ

β. κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων Σφακιωτών – Καρυάς, και την συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων των αντίστοιχων δημοτικών ενοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας

4. ΣΚΛΗΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– την ευθύνη και την εποπτεία για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Ύδρευσης –

Αποχέτευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας

5. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

οποίο μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. καθ΄ ύλην

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης εκτός των αρμοδιοτήτων Τουρισμού του Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού.

– την ευθύνη μέριμνας για την λειτουργία του δημοτικού κτηνιατρείου, αρμοδιότητες Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής, Γραφείου Αλιείας, Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Γραφείου Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας.

– τις αρμοδιότητες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος.

– την ευθύνη για θέματα Γραφείου Πολιτικής Προστασίας (Συντονισμός δράσεων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή

του Δήμου) του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας

6. ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

στον οποίο μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

καθ΄ ύλην

– την ευθύνη και εποπτεία για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας.

β. κατά τόπο

– Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ελλομένου, και την συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων της αντίστοιχης δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας

7. ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης &

Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας

8. ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

στον οποίο μεταβιβάζουμε κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– εποπτεία τεχνικών έργων και μηχανολογικού εξοπλισμού – διαχείριση μηχανημάτων Δ.Ε. Απολλωνίων.

– Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε. Απολλωνίων και την συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων της αντίστοιχης δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας.

9. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

είναι αρμόδιος σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 207 του ν. 3852/10:

α) για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιώτικη δημοτική κοινότητα,

β) για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της δημοτικής κοινότητας, γ) για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αναφέρονται στη δημοτική κοινότητα.

δ) Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παρ.1 του άρθρου 207 του Ν. 3852/10 του μεταβιβάζουμε κατά τόπο στη Δ.Ε. Καλάμου, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

– Την παρακολούθηση της των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

– Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

– Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

– Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας.

10. ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

είναι αρμόδιος σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 207 του ν. 3852/10:

α) για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιώτικη δημοτική κοινότητα,

β) για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της δημοτικής κοινότητας, γ) για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αναφέρονται στη δημοτική κοινότητα.

δ) Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παρ.1 του άρθρου 207 του Ν. 3852/10 του μεταβιβάζουμε κατά τόπο στη Δ.Ε. Καστού, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

– Την παρακολούθηση των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

– Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

– Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

– Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καστού

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λύγδας Σπυρίδων και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιρογιάννη Γεώργιο.

Οι Αντιδήμαρχοι οι οποίοι ασκούν αρμοδιότητες κατά τόπο θα συνεργάζονται με τους αρμόδιους καθ΄ ύλην Αντιδημάρχους

1. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λύγδα Σπυρίδωνα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος και αντίστροφα.

2. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γαζή Αναστάσιου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και αντίστροφα.

3.Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βικέντιου Νικόλαου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σολδάτος Γεώργιος και αντίστροφα.

4. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γιαννιώτη Παναγιώτη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γιανούτσος Χαράλαμπος και αντίστροφα.

5. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σκληρού Φίλιππου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λύγδας Σπυρίδων.

6. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αργυρού Νικολάου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σολδάτος Γεώργιος.

Β. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Εντεταλμένους Συμβούλους, στους οποίους αναθέτουμε, χωρίς αμοιβή ή δικαίωμα περαιτέρω αποζημίωσης από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου μεταβιβάζοντας προς αυτούς την άσκηση των παρακάτω καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιοτήτων, με θητεία από 05/01/2022 μέχρι 31/12 /2022 ως εξής:

1. ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

– Εποπτεία σχετικά με τα εξής:

Α) Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Λευκάδας

Β) Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Λευκάδας

Γ) Συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Προέδρους και μέλη Συμβουλίων Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας για την επίλυση προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας

– Εποπτεία σε θέματα δημοτικής περιουσίας του Δήμου Λευκάδας

2. ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΝΙΚΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Μεριμνά για την:

– Πραγματοποίηση προγραμμάτων δράσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής.

– Για την τουριστική προβολή, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας & συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ.

– Για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης/πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.

– Για την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.

3. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

– Εποπτεία σχετικά με τα εξής:

Α) Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ελλομένου

Β) Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ελλομένου

Γ) Συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο Ελλομένου για την επίλυση προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας

Δ) Την υπογραφή εγγράφων που εκδίδονται στις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε. Ελλομένου.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΚΑΛΟΣ

Most Popular