Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΜε 14 θέματα συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας στις 9/12/2021...

Με 14 θέματα συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας στις 9/12/2021 με μεικτή τακτική συνεδρίαση

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/19.11.2021 (ΦΕΚ 5401/20.11.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε την  Πέμπτη 9/12/2021 και ώρα 12:00  σε       ΜΕΙΚΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), για όσους αιρετούς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της φυσικής παρουσίας, ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στον χώρο της συνεδρίασης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

                Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, θα πρέπει, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να ενημερώσουν τον Πρόεδρο της Επιτροπής στο e-mail: dimotiko-symvoulio@lefkada.gov.gr μέχρι την Τετάρτη 8/12/21 και έως ώρα 12:00, εάν θα συμμετέχουν με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης στην συνεδρίαση.

 ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη προσωπικού βάσει προγράμματος ΟΑΕΔ «Επιχορήγηση  μακροχρονίων  ανέργων ηλικίας 55 – 67».

                                                                             Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

 ΘΕΜΑ  2ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021.

                                                                                Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του 1ου υποέργου: «Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων Δήμου Μεγανησίου» της πράξης: «Δράσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Μεγανησίου», πρ/σμού 1.313.394,31 € (με ΦΠΑ).

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού 100.000,00 Ευρώ(με ΦΠΑ 24%).

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση των  όρων διακήρυξης και καθορισμό  ημερομηνίας δημοπράτησής  ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  της μελέτης:  «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ  ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», με προϋπολογισμό 33.480,00 Ευρώ με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε.  για την οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Γεωλογική μελέτη Σχεδίου Πόλεως Λυγιάς – Καριωτών».

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο. Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου: Περιοχή Α-Είσοδος  κόμβος», με προϋπολογισμό 2.560.724,00 Ευρώ με Φ.Π.Α με Α/Α συστήματος 184903.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναπλάσεις διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λευκάδας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. Σταύρου Τζούρου.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση πρακτικού   της επιτροπής  με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση άρθρο  32 του Ν. 4412/2016  της υπηρεσίας: «Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου στη Δ.Ε. Απολλωνίων λόγω θεομηνίας», (cpv:45233142-6), με   προϋπολογισμό 72.000,00 € με το Φ.Π.Α., για την ανάδειξη  προσωρινού   μειοδότη.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση πρακτικού   της επιτροπής  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του  έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ “ΑΠΟΛΛΩΝΑ” ΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με  Α/Α συστήματος 183941 προϋπολογισμού 278.000,00 με Φ.Π.Α., για την ανάδειξη  προσωρινού   μειοδότη.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

  ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών Δήμου Λευκάδας»  προϋπολογισμού: 372.000,00 Ευρώ

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ-ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και αποδοχή της τροποποίησης αυτού ως προς την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών  οχημάτων Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

                                                                                                  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                               

                ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

      ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                    

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                                   

               Τακτικά μέλη:                                                                                                                                       

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

    

  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

             Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

Most Popular