Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΗ νέα διακήρυξη για την παραχώρηση χρήσης του Τουριστικού Περιπτέρου στο Κάστρο.

Η νέα διακήρυξη για την παραχώρηση χρήσης του Τουριστικού Περιπτέρου στο Κάστρο.

Η νέα διακήρυξη για την παραχώρηση χρήσης του Τουριστικού Περιπτέρου στο Κάστρο
Μέχρι τις 20 Σεπτέμβρη 2017 η κατάθεση των προσφορών

Περίληψη της νέας διακήρυξης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την παραχώρηση της χρήσης του Τουριστικού Περιπτέρου στο Κάστρο. Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των προσφορών είναι η 20η Σεπτέμβρη 2017.

Αναλυτικά η περίληψη της διακήρυξης:

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη – παραχωρησιούχου, με κριτήριο την οικονομική προσφορά (άρθρο 5 της διακήρυξης), που θα κατατεθεί μετά από έγκριση της τεχνικής προσφοράς, για την «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΖ ΚΑΣΤΡΟ» ΛΕΥΚΑΔΑΣ», σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 60/2017 (ΑΔΑ: 6Ο3ΣΟΡΛΠ-33Ζ) και 110/2017 (ΑΔΑ: ΩΛ4ΤΟΡΛΠ-4ΥΚ) αποφάσεις του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης όρων διακήρυξης και καθορισμού ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού αντίστοιχα.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 20-9-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 (λήξη υποβολής προσφορών) στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιτροπών του Δήμου Λευκάδας – οδός Αντ. Τζεβελέκη, 311 00 Λευκάδα, Διοικητήριο, 2ο κτίριο, 1ος όροφος.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στις 20-9-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 (λήξη παράδοσης προσφορών).

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση να περιέλθουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 14:30 από την διενέργεια του διαγωνισμού.

Δικαίωμα στον διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή εταιρείες με έδρα την Ελλάδα ή σε χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από οποιαδήποτε τρίτη Ευρωπαϊκή χώρα (άρθρο 7 της διακήρυξης).

Ως πρώτη προσφορά του μηνιαίου ανταλλάγματος που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 4.000 ευρώ καθώς και ποσοστό 2,5% (δυόμισι τοις εκατό) επί των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων (τζίρου) της επιχείρησης.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγύηση πιστωτικού ιδρύματος (Εγγυητική Επιστολή) ποσού ίσου με το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο αντάλλαγμα (4.000,00 €) καθώς και ποσού ίσου με ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού των προτεινόμενων έργων και σύμφωνα με την δήλωση ενδιαφερομένου για την συνολική δαπάνη, η οποία θα λήγει ένα μήνα μετά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς στον διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για τους όρους του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος (τηλ.: 26453 60508, e-mail: dltl@lefkada.gov.gr).

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ»

Most Popular