Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου, 2022
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΕνημέρωση από το Δήμο Λευκάδας για έκδοση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Ενημέρωση από το Δήμο Λευκάδας για έκδοση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

1Ενόψει της χορήγησης από τον Δήμο μας αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να μπουν στη διαδικασία επιλογής.

Οι άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου θα δοθούν σε ανέργους που δεν κατέχουν οι ίδιοι, οι σύζυγοί τους ή τα παιδιά τους άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν κάθε αίτηση για τις άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου είναι:

 1. Πιστοποιητικό ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχουν οι ίδιοι, οι σύζυγοί τους ή τα παιδιά τους άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος (χορηγείται από την Υπηρεσία).
 3. Εκκαθαριστικό Εφορίας του 2016 (φωτοτυπία) ή Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη υποβολής δήλωσης.
 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας Υπηρεσίας αν συντρέχουν κοινωνικά κριτήρια της παρ. 1, του αρθ. 22, του Ν. 4264/14, ήτοι:
  • Άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% και τυφλοί
  • Πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα
  • Ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82)
  • Γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία
  • Γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
  • Ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες
  • Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας
  • Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση
 5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων και με την προϋπόθεση έγκρισης της άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου από το Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας θα πρέπει  οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να προσκομίσουν τα λοιπά δικαιολογητικά από τα παρακάτω τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση για την έκδοση της άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου:

 1. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύματος του γυρολόγου ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας.
 2. Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν- σε περίπτωση απαλλαγής την απαλλακτική βεβαίωση.
 3. Δημοτική Ενημερότητα σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-06 τεύχος Α΄)
 4. Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων − ποτών.
 5. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
 6. Φωτοαντίγραφα από την άδεια κυκλοφορίας, και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας
 7. Φωτοαντίγραφο από το βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών».

Σημειώνεται ότι η μη κατάθεση δικαιολογητικών επισύρει αποκλεισμό της αίτησης.

Ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 και πέραν αυτής ο Δήμος δεν θα δεχθεί άλλες αιτήσεις.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα  26453-60582 και 26453-60585.

 

Από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων

Δήμου Λευκάδας

 

Most Popular