Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ενηµερώνουµε ότι έχουν εµφανιστεί κρούσµατα της Γρίπης των Πτηνών, που ανήκουν στον υπότυπο H5N1, ο οποίος είναι υψηλής παθογονικότητας, σε άγρια πτηνά ( αργυροπελεκάνοι και κύκνοι) σε υδροβιότοπους στην Ελλάδα (∆έλτα Έβρου, Πρέσπες, Λίµνη των Ιωαννίνων).

Λαµβάνοντας υπόψη:

α) τα επιζωοτιολογικά δεδοµένα τα οποία δείχνουν ανησυχητική εξάπλωση των κρουσµάτων του νοσήµατος

β) τις µετακινήσεις των µεταναστευτικών ειδών των αγρίων πτηνών της ελληνικής ορνιθοπανίδας, και το γεγονός ότι περιοχές του νοµού µας (λιµνοθάλασσες) αποτελούν σταθµό διέλευσης και παραµονής µεταναστευτικών πτηνών,

επισηµαίνουµε την επιτακτική ανάγκη της πιστής εφαρµογής των µέτρων βιοασφάλειας και ιδιαίτερα των µέτρων εκείνων που µειώνουν τον κίνδυνο µετάδοσης του ιού από τα άγρια πτηνά. Η υπ’αριθµ.258971/26-8-2008(Β΄1785) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Θέσπιση µέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών» προβλέπει λήψη µέτρων και υποχρεωτική συµµόρφωση µε τις διατάξεις αυτής. Με βάση τα προβλεπόµενα στην παραπάνω απόφαση:

à   Απαγορεύεται η διατήρηση πουλερικών σε µη περιφραγµένους χώρους

à Απαγορεύεται η διατήρηση πουλερικών (οικόσιτων, ελευθέρας βοσκής βιολογικής εκτροφής κτλ) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς) σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των δύο χιλιοµέτρων από υγροβιότοπους, ποτάµια, λίµνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές,. Τα πουλερικά αυτών των εκτροφών πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους και τα ανοίγµατα τους να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύµµατα που θα αποκλείουν την επαφή τους µε άγρια πτηνά.

à     Οι κάτοχοι των πουλερικών πρέπει να διατηρούν τις εκτρεφόµενες πάπιες και χήνες σε κλειστούς χώρους χωριστά από τα άλλα είδη πουλερικών.

à  Συστήνεται καλό πλύσιµο και αντισηψία των χεριών µετά το τέλος της περιποίησης των πουλερικών.

à Οι κάτοχοι πουλερικών πρέπει να αναφέρουν στην Κτηνιατρική  Υπηρεσία  κάθε ύποπτο σύµπτωµα που παρατηρούν στα πτηνά τους, όπως αιφνίδιους θανάτους, αναπνευστικά συµπτώµατα, οίδηµα προσώπου κτλ.

à Τα πουλερικά να ποτίζονται µε νερό που δεν προέρχεται από ακάλυπτη εξωτερική δεξαµενή νερού εκτεθειµένη στα άγρια πτηνά.

à   Συστήνεται όλα τα εκτρεφόµενα πουλερικά που βρίσκονται σε αποστάσεις µεγαλύτερες των δύο χιλιοµέτρων από υγροβιότοπους, ποτάµια, λίµνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές, να διατηρούνται σε κλειστούς χώρους, σύµφωνα µε τα παραπάνω. Η σύσταση αυτή αφορά και τα άλλα πτηνά σε αιχµαλωσία που διατηρούνται σε πάρκα, ζωολογικούς κήπους και παρεµφερείς εγκαταστάσεις.

Οι υπάλληλοι της ∆/νσης ∆ασών Λευκάδας και τα µέλη του   Κυνηγετικού Συλλόγου Λευκάδας, που έρχονται σε άµεση και συχνή επαφή µε άγρια πτηνά, να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ατοµικής προστασίας ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟ∆Υ και να ειδοποιούν την Κτηνιατρική Υπηρεσία σε περιπτώσεις εύρεσης νεκρών ή ηµιθανόντων πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου.

Από ότι γνωρίζουµε ως τώρα, η γρίπη των πτηνών µεταδίδεται δύσκολα από τα πτηνά στον άνθρωπο και τα κρούσµατα σε ανθρώπους είναι πολύ λίγα.

Most Popular