Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-1-24 ΩΡΑ 12:00

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-1-24 ΩΡΑ 12:00

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023 και την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε την Δευτέρα 29/01/2024 και ώρα 12:00 σε  τακτική, συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο Διοικητήριο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Ε. για άσκηση ή μη έφεσης και εν γένει ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 275/2023 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου (τμήμα Τριμελές).                                                                                                                  Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Ε. για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 13/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.   

Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Ε. για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο, για κατ’ εξαίρεση χειρισμό δικαστικών υποθέσεων και δη των από 13.12.2023 (αρ. εκθ. καταθ. 63/2023) και 20.12.2023 (αρ. εκθ. καταθ. 66/2023) αγωγών της Α.Τ. ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.   

Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση  Δ.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας εναντίον της  από 12-12-2023 και αριθμό 56/2023 αγωγής του ΄Ελντισον Κούλα που στρέφεται εναντίον του Δήμου Λευκάδας

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση  Δ.Ε. ορισμού της συμβολαιογράφου Λευκάδας Μαρίας Γουρζή για σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου δυνάμει του άρθρου 568 παρ.2 του Κωδ. Πολ. Δ  με εντολή του Δημάρχου Λευκάδας Ξενοφώντος Βεργίνη,  στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη προς παράσταση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Α1 Πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου και απόκρουσης της αριθ’2159/2022 αίτησης περί αναίρεσης της αριθ’ 47/2020 απόφασης του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας  της εταιρείας με την επωνυμία Α.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, στην συνεδρίαση στις 15-4-2024 ή σε οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη συνεδρίαση αυτού. 

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Ε. επί της  από 326/2023 (αρ. εκθ. καταθ. 12/12/2023) αγωγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «Ενωτεχνική ανώνυμη τεχνική εμπορική βιομηχανική τουριστική και λατομική εταιρεία»  κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Ε. για ανάθεση κατ’ εξαίρεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, (άρθρου 281 Ν.2463/2006, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει), λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης –άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ’αριθ’108159/15/12/2023 και 108153/15-12-2023 αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (τέλος ταφής)–άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.

Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση μνημονίου συνεργασίας για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “WiFi4GR- Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο” μεταξύ ΕΥΔΕ- ΤΠΕ, ΓΓΤΤ και Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Ε. για την αποδοχή εκτέλεσης και     για τον ορισμό υπόλογου-διαχειριστή της πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Αγαθών– Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας με συνέχιση της λειτουργίας του» με κωδικό ΟΠΣ 6003417 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027»

Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.

ΘΕΜΑ  10ο: Απόφαση Δ.Ε. για την αποδοχή εκτέλεσης και για τον ορισμό υπόλογου-διαχειριστή της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας με συνέχιση της λειτουργίας του» με Κωδικό ΟΠΣ 6002964 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027»

Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Ε. συγκρότηση επιτροπής  για την διενέργεια δημοπρασιών  για την εκμίσθωση  ή  μίσθωση  ή αγορά  ή εκποίηση πραγμάτων των Δήμων ακινήτων ή κινητών.

Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Ε.  για έγκρισηπρακτικού   της επιτροπής  με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο  32 του Ν. 4412/2016) του  έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΥ» (CPV: 45332200-5), προϋπολογισμού 45.000,00€ με το ΦΠΑ για την ανάδειξη  προσωρινού   μειοδότη.

Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση μελέτης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Βασιλικής Δήμου Λευκάδας»  προϋπολογισμού 200.000,00 €

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση μελέτης του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Ε. περί συγκρότησης  Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ του έργου «Συντήρηση ανοικτού αθλητικού χώρου και βελτίωση σχολικών μονάδων Δήμου Λευκάδας»-Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού  279.809,53€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Ε. περί συγκρότησης  Επιτροπής  διενέργειας- αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης  του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ του έργου «Συντήρηση ανοικτού αθλητικού χώρου και βελτίωση σχολικών μονάδων Δήμου Λευκάδας» -Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού  279.809,53 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης της προμήθειας το υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ του έργου «Συντήρηση ανοικτού αθλητικού χώρου και βελτίωση σχολικών μονάδων Δήμου Λευκάδας»-Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ , συνολικού προϋπολογισμού  279.809,53€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% μεανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων του διαγωνισμού.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

  Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  •                                                            

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                                   

Τακτικά μέλη:  

1. Αρματάς Γεράσιμος

2. Βεργίνης Σπυρίδων

3. Καραγιάννης Αθανάσιος

4. Κωνσταντινίδη Σεβαστή

5. Καλός Χαράλαμπος

6. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Μαργέλη Μαρία

2. Σολδάτος Γεώργιος

3. Κάτσενου Θεοδώρα

4. Σκληρός Φίλιππος

5. Λύγδας Σπυρίδων

6. Σέρβος Κωνσταντίνος

Most Popular