Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΑνακοίνωση τετράμηνης πρόσληψης προσωπικού στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας

Ανακοίνωση τετράμηνης πρόσληψης προσωπικού στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

434/11-05-2020

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007 και τις διατάξεις του άρθ. 24 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64Α/14-3-2020) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

 

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης

[συμπληρώνεται
από το φορέα πρόσληψης]

 

 

 

Α.   ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του φορέα στον οποίο απευθύνετε την αίτηση]
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Β.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή το σημείο Χ) τα ατομικά σας στοιχεία]
1. Επώνυμο: 2. Όνομα: 3. Όν. πατέρα:
4. Όν. μητέρας: 5. Ημ/νία γέννησης: / / 6. Φύλο: Α Γ
   
7. Α.Δ.Τ.: 8. ΑΜΚΑ: 9. Τόπος κατοικίας:
10. Οδός:                                              11. Αριθ.: 12. Τ.Κ.:
13. Τηλέφωνο (με κωδικό): 14. Κινητό: 15. e-mail:
 

16. ΑΦΜ: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

17. ΑΜΑ  ΙΚΑ:    

 

 

Γ.      ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΙΔΗΚΟΤΗΤΑ  
  ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε
για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]
1. ………………………………………………………………………… 9. ………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………… 10. ………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………… 11. ………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………… 12. ………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………… [συμπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης]
6. …………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………
8. …………………………………………………………………………
 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, όπου «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.  Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:

1.           Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης όπως προβλέπονται στην με αριθμό 8643/23.03.2020 Ανακοίνωση του Δήμου Ρεθύμνης και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα πρόσληψης.

    2. Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
της ειδικότητας που επιλέγω.

3.     α) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) δεν έχω, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και από τις δύο αυτές καταστάσεις ε) δεν έχω απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νοµικού Προσώπου του δηµόσιου τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε δική μου υπαιτιότητα.

4. Αποδέχομαι της τήρησης και  επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας.

 

 

Ημερομηνία: …./…./2020                                                                      Ο/Η υποψήφι….

 

      Ονοματεπώνυμο:……………………………                                              [υπογραφή]

 

 

 

 

Διαβάστε την προκύρηξη   εδώ 62ΗΣΟΕ4Ρ-62Ν

 

 

 

 

Most Popular