Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΈλεγχος λειτουργίας επιχειρήσεων μαζικής εστίασης του Δήμου Λευκάδας.

Έλεγχος λειτουργίας επιχειρήσεων μαζικής εστίασης του Δήμου Λευκάδας.

ΚΥΕ Θεσσαλονίκη, Τεχνικό γραφείο ΚΟΡΠΟΥΛΗΣΔ/νση Τεχνική Υπηρεσιών, Τμήμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Ανακοίνωση για τον έλεγχο λειτουργίας

επιχειρήσεων μαζικής εστίασης του Δήμου Λευκάδας.

Η ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης επιβάλει εκτός από την σύνδεση των καταστημάτων μαζικής εστίασης με το δίκτυο της αποχέτευσης (όπου αυτό υπάρχει), την πιστή τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών των κανονισμών.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5, μέρους ΙΙ του κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας :

  • Η κατασκευή λιποσυλλέκτη στις δραστηριότητες που αποχετεύουν στο δίκτυο λίπη και έλαια είναι υποχρεωτική για τις συνδέσεις που αποχετεύουν τέτοιου είδους λύματα (π.χ ταβέρνες, εστιατόρια). Η εγκατάσταση λιποσυλλέκτη για τις δραστηριότητες αυτές είναι υποχρεωτική τόσο για τις νέες συνδέσεις όσο και για τις υφιστάμενες. Όπου δεν τοποθετείται λιποσυλλέκτης ο Δήμος θα προβαίνει σε διακοπή των συνδέσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και θα επιβάλλει πρόστιμο 1.000€.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της Απόφασης Υ1γ/ΓΠ/96967/12 (ΦΕΚ 2718/Β/8-10-12) :

  • Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης οφείλουν να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια προτού εισέλθουν στο δίκτυο αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς αξιοποίηση ή διάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να εγκαθιστούν και να λειτουργούν κατάλληλους λιποσυλλέκτες ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν στην πηγή τους να παγιδεύονται σε αυτούς. Επίσης πρέπει να τηρούν αρχείο με τις συμβάσεις τους με τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις για την αποκομιδή των λιπών και ελαίων καθώς και τα σχετικά παραστατικά.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 4, μέρους ΙΙ του κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας :

  • Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια.

Επειδή παρατηρούνται εμφράξεις στο δίκτυο της αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας, που πολλές φορές οφείλονται σε συγκέντρωση μαγειρικών λιπών και ελαίων στους αγωγούς, από τη λειτουργία επιχειρήσεων μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία κλπ) της πόλεως, οι οποίες δεν τηρούν όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα, αλλά και

Επειδή παρατηρείται συγκέντρωση λιπών επί σχαρών φρεατίων του δικτύου ομβρίων, οι οποίες τυγχάνουν να βρίσκονται πλησίον καταστημάτων μαζικής εστίασης, γεγονός που αποτελεί ένδειξη απόρριψης λιπών και ελαίων εντός του δικτύου ομβρίων.

Σας ενημερώνουμε πως το τμήμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας πρόκειται να προβεί σε έλεγχο των καταστημάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και σε χρονικό διάστημα από 12/07/17 έως και 26/07/17. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των αναφερομένων κανονισμών θα επιβληθούν οι κυρώσεις του κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης καθώς και θα ενημερώνεται η αρμόδια Υγειονομική Αρχή για τυχόν περαιτέρω ενέργειες.

 

Λευκάδα: 10-07-2017

Most Popular